top of page

Верните

ЕКИП ОТ ДОБРОВОЛЦИ

“Доброволците не винаги имат свободно време,
те просто имат сърце!” – Елизабет Андрю

Доброволческа програма „Верните“ е специално предназначена за настоящи и завършили студенти, които успешно са преминали поне първо ниво на лидерска програма „Варнава“.

 

Целта на програмата е да насърчава развитието и растежа във вече обучени и посветени в БХСС лидери, които да продължават своето устойчиво и дългосрочно развитие и следване на Христос, като служат и съдействат в мисията на БХСС. Всеки доброволец има конкретни задачи и отговорности за предварително определен срок и получава грижа, обучение, съдействие и обратна връзка върху постигнатите цели.


Срок за подаване на заявление за участие в програма „Верните“ – до 31.08.2024

64395705_2377146119231201_34766706662692
64422829_473678153379630_915641627125900
DSCN4350.JPG
Вяра, която мисли;
любов, която действа!

Какви са отговорностите на членовете на екипа на Програмата?

Областите на работа се определят от конкретните нужди на служението съчетани с дарбите, опита, възможностите и посветеното време от страна на доброволците. Всеки един доброволец има ясни и конкретни задачи, които се определят в съвместен разговор с Координатора на програмата. Между доброволеца и БХСС се подписва Споразумение за доброволчество, в което са описани и конкретизирани общите и специфичните условия, като изисквания, отговорности и задачи, права и подкрепа, срокове, начини и честота на комуникация. Споразумението за доброволчество ще има силата на официално посвещение на доброволеца към БХСС, както и ангажираност на БХСС към доброволеца.

 

Освен това всеки доброволец се ангажира да:

 • се моли за служението на БХСС;

 • участва в Националния Форум и/или Лидерската конференция на БХСС;

 • бъде пример и служител;

 • се грижи БХСС да постигне целите си; 

 • расте като посветен на Исус Христос.

Кой може да участва?

Доброволецът:

 • е посветен ученик на Христос, има разбиране за важността на духовните дисциплини, отделя време за изучаване на Божието слово, молитва, благовестие и служение.

 • съгласен е с доктриналната основа на БХСС.

 • е настоящ или завършил студент, успешно завършил поне първо ниво на програмата „Варнава“.

 • се посвещава да помага безвъзмездно в конкретни области на служението на БХСС.

 • е готов да учи, да се развива и да служи.

 • е честен и почтен, лоялен, вежлив и етичен, полезен и помагащ на другите.

 • може да работи самостоятелно и показва самоинициатива.

 • е самодисциплиниран.

 • вижда своето участие в БХСС като част от християнското си служение.

 • търси всякакви начини за растеж в знание, умения и  опитност.

 • участва в двете основни национални конференции на БХСС – Национален Форум и Лидерска конференция.

 • има конкретни отговорности към организацията и воденето на националните или регионални събития и конференции на БХСС. Тези отговорности могат да му бъдат дадени от екипа на БХСС или Координатора на програмата.

 

Каква помощ получават членовете на екипа на Програмата?

Подкрепа на доброволеца:

 • Доброволецът на БХСС получава обучение, менторство и подкрепа за работата, която извършва.

 • Координаторът на програмата осъществява срещи между екипът от доброволци в началото, средата и края на академичната година с цел подкрепа, обучение и време за молитва и споделяне между добворолците.

 • Студентският работник, пряко свързан със служението на доброволеца, осъществява регулярни и индивидуални срещи и контакт с доброволеца с цел обсъждане на процесите на доброволчеството, идентифициране на проблемите и нуждите на служението в областта, в която помага доброволеца.

 • Всеки доброволец получава стипендии за участието си в събитията на БХСС.

 • Всеки доброволец получава всички необходими материали за извършаване на работата, за която отговаря.

 • Всеки доброволец получава редовна молитвена подкрепа и съветничество от студентският работник, пряко свързан със служението му.

 

Защо програмата е наречена „Верните”?

Павел пише в 2 Тимотей, "И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат." (2 Тимотей 2:2) Тази програма съществува, за да помогне на лидерите в България да растат като верни човеци, както и да предават Благата вест на верни хора.

Отговорностите
Кой
Помощ
Името
bottom of page